ПЛАСТФОРМ – ДИМИТРОВ ООД получи безвъзмездна финансова помощ по мярката в подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

17.08.2021г.

С цел преодоляването на икономическите последствия, възникнали във връзка с COVID-19 кризата, „ПЛАСТФОРМ – ДИМИТРОВ ООД“ получи безвъзмездна финансова помощ в рамките на процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 

Наименование на проекта: 

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 

Цел/и на проекта и очаквани резултати: 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Допълнителна информация: 

Код на проектно предложение: BG16RFOP002-2.089-3738 

Идентификатор на бенефициент: ЕИК 121104081 

Наименование на бенефициент: ПЛАСТФОРМ – ДИМИТРОВ ООД 

Дата на стартиране: 16.08.2021 

Дата на приключване: 16.11.2021 

Стойност на бюджета в лева: 

Общо: 50 000.00 

Финансиране от ЕС: 

ЕФРР: 50 000.00 

Национално финансиране: 0.00 

 

                                                                                                                                                 www.eufunds.bg 

Проект BG16RFOP002-2.089-3738 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се осъществява в рамките на процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.